Weapons

Chiba Sensei's 36 Jyo Basics

Kesa (Yokomen) Basics

Shomen Basics

Tsuki Basics

1 Kesauchi 1

1 Shomen Nagashiuchi

1 Chokuzuki

2 Kesauchi 2

2 Kaeshi Harai Uchiotoshi

2 Kaeshizuki

3 Makiotoshi 1 & 2

3 Kaeshizuki 1, 2 & 3

3 Haraizuki

4 Kaete Uchiotoshi

4 Makiotoshi 1

4 Makiotoshi 1 & 2

5 Junte Uchiotoshi

5 Makiotoshi 2

5 Kaeshi Uchiotoshi 1

6 Kaeshi Uchiotoshi 1 & 2

6 Jumonji Suriotoshi 1

6 Kaeshi Uchiotoshi 2

7 Kaiten Uchiotoshi 1

7 Jumonji Suriotoshi 2

7 Maki Uchiotoshi 1 & 2

8 Kaiten Uchiotoshi 2

8 Otoshizuki 1

8 Kesauchi (jodan, chudan, gedan)

9 Otoshizuki 1

9 Otoshizuki 2

9 Otoshizuki 1

10 Otoshizuki 2

10 Otoshizuki 3

10 Otoshizuki 2

11 Otoshizuki 3

11 Kaiten Uchiotoshi 1 & 2

11 Kaiten Uchiotoshi 1 & 2

12 Otoshizuki 4

12 Kesauchi (jodan, chudan, gedan)

12 Katateuchi